ز

زیباروی (لقب کله‌گورم و دیگران)

لقب و عنوان سومین پسر فئانور. این لقب، لقب مشهوری است و به افراد زیادی از جمله دختر سم گمجی، الانور گمجی، پسر ائومر، الفواین و هیرلوین فرمانده پینات گلین داده شده.

زبان دورفی (زبان پنهانی دورف‌ها)

زبان دورف‌ها که معمولاً دورفی خوانده می‌شود و خود دورف‌ها آن را خوزدول می‌خوانند. بیشتر جزئیات زبان مذکور برای دیگران نامعلوم است زیرا دورف‌ها دانش زبان خود را به شکل یکی از مخفی‌ترین رازهای نژاد خود حفظ می‌کردند. واژگان و کلمات آن تقریباً به طول کامل نهان مانده‌اند جز چند استثنای اسم مکان و کتیبه و نیز شعار معروف دورفی به هنگام جنگ: «باروک خزد! خزد آی‌منو!»

زبان انسانها (هر کدام از زبان انسانها)

واژه ای که تالکین در کارهایش برای اشاره به چیزهایی که مربوط به انسانهاست، بویژه زبانشان، استفاده کرده است. برای مثال زبان انسانها در آثار تالکین اشاره به وسترون یا همان گویش مشترک دارد.

زیراک زیگیل (سیم کوه)

نام دورفی برای کوهستان کلبدیل یا سیم کوه، در بالای قلمرو دورفهای خازاد-دوم. بر قله آن برج دورین قرار دارد، و گندالف در این مکان با بلای جان دورین پیکار کرد.

زیراک

کوتاه شده زیراک زیگیل، نام دورفی برای کوهستانی که دیگر نژادها به آن کلبدیل یا سیم کوه گویند.