خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - زبان مشترک (زبان مشترک سرزمین های غربی)

زبان مشترک (زبان مشترک سرزمین های غربی)

زبان مشترکی که در بخش های غربی و شمالی سرزمین میانه صحبت می شد. این زبان از زبان نومه نوری(آدونائیک) نشات گرفت اما تغییرات و اضافات بسیاری از زبان های دیگر وارد آن شد تا جایی که به صورت همه گیر استفاده می شد.

درباره اله سار