خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - زبان مشترک (زبان مشترک وسترون)

زبان مشترک (زبان مشترک وسترون)

زبان وسترون که از زبان آدونائیک که در نومه نور صحبت می شد، مشتق شد و به عنوان زبان مشترک مردمان سرزمین میانه به کار می رفت.

درباره اله سار