خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - زمین‌های شمالی (نواحی شمالی سرزمین میانه)

زمین‌های شمالی (نواحی شمالی سرزمین میانه)

لغتی که غالباً برای اشاره به بخش‌های شمالی بلریاند شامل دورتونیون، دور-لومین و زمین‌های اطراف آنگباند استفاده می‌شد. در دوران‌های بعدی، برای سرزمین‌های پهناور شمال سرزمین میانه مورد استفاده قرار گرفت.

درباره 3DMahdi