خ

خاندان دورین (مهمترین خاندان در میان دورفها)

اخلاف دورین بی مرگ را که پادشاهی بر مردمان دورین بین ایشان موروثی بود خاندان دورین می نامیدند. ترور، تراین دوم و تورین دوم معروف به سپربلوط همگی از اعقاب دورین بودند.

خاندان بئور (نخستین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

قدیمیترین خاندان از سه خاندان اداین، اعقاب بئور پیر بودند که به خدمت فینرود فیلاگوند در آمد و پسرش باراهیر و نوه او یعنی برن ارخامیون هم به مانند او بر علیه مورگوت جنگیدند.