خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - خانه ماتوم (موزه میکل دلوینگ)

خانه ماتوم (موزه میکل دلوینگ)

مکانی در میکل دلوینگ که هابیتها اشیائی را که از آن استفاده نمیکنند در آن قرار میدهند. گفته شده در آنجا انبار اسلحه و زمانی زره میتریل بیلبو قرار داشت.

درباره اله سار