خانه - فرهنگ نامه (برگه 37)

فرهنگ نامه

آرانوه (پدر وورونوه دریانورد)

الفی از خاندان فین گولفین. اگر چه اطلاعاتی زیادی در مورد او در دست نیست، به نظر می رسد شخصی نجیب از گوندولین بوده است.(یا حداقل معنای اسمش نجیب است. و پسرش وورونوه از اهالی شهر پنهان تورگون بود.)

آرانویر (سومین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: از سال ۲۰۸۴ دوران سوم تا ۲۲۴۷ دوران سوم (او به مدت ۱۶۳ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۱۷۷ دوران سوم (به مدت ۷۰ سال حکم راند).
نژاد : انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمالی
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : آرا به معنای نجابت اشاره دارد و قسمت دوم nuir معنای مشخصی ندارد.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور.

پدربزرگ آرانویر، آرانارت بود، اولین سر کرده ی دونه داین، کسی که سقوط آرتداین به دستان شاه جادو پیشه را با چشمان خودش دیده بود، و همین طور پس از آن، رانده شدن شاه جادوپیشه از سرزمین های شمالی را نیز شاهد بوده است. آرانویر پسر آراهایل، وارث آرانارت، تقریبا یک قرن بعد از این اتفاقات به دنیا آمده است، کمی بعد از زمانی که به صلح مراقبت شده مشهور شد، و آن صلح در تمام سال های حکم رانی و زندگی اش ادامه داشت. آرانویر سرکردگی را در سن ۹۳ سالگی از پدرش به ارث برد و بواسطه ی زندگی طولانی مردمش تا وقتی که به سن ۱۶۳ سالگی رسید بر آنان حکم راند.
آرانویر برای ۷۰ سال بر دونه داین حکم راند. پس از او پسرش آراویر فرمانده ی دونه داین شد.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانویر تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد دوازدهم بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد که با توجه به اینکه سند کاملا قابل اطمینانی نیست، نمی توان بطور قطع در مورد تاریخ تولدش سخن گفت.
  2. بخش دوم نام آرانویر، nui احتمال دارد به زبان الف های خاکستری (سیندارین) باشد.به معنای ایده ها و افکار که نشان می دهد آرانویر به مردی باهوش شهره بوده است اما این تنها یک حدس است.

آرانتار (پنجمین پادشاه آرنور)

تاریخ : از ۱۸۵ دوران سوم تا ۴۳۵ دوران سوم (به مدت ۲۵۰ سال زیست) ، پادشاهی آرنور از سال ۳۳۹ دوران سوم (به مدت ۹۶ سال حکم راند).

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ : مردان آرنور

خانواده :  خاندان ایسیلدور

جایگاه : آنومیناس جایگاه باستانی شاهان آرنور

معنی : پادشاه بزرگ

عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرنور

پنجمین پادشاه که بر پادشاهی شمال حکم راند، پسر الداکار، نوه ی والاندیل و فرزند نوه ی ایسیلدور است. سلطنت او چیزی حدود یک قرن به طول کشید. ما هیچ اطلاعات خاصی از وقایعی که در آن دوران اتفاق افتاده اند، در دست نداریم. پادشاهی پس از او به پسرش تارکیل انتقال یافت.

یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانتار فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ ، بخش مردم سرزمین میانه، آمده باشد که سند قابل اطمینانی نیست.
  2. در حقیقت آرانتار پادشاهی بزرگی نبوده است. بعد از پدر پدربزرگش ایسیلدور هیچ حاکمی لایق چنین عنوانی نبوده است. انتخاب نام او جالب است و ممکن است اشاره بر این داشته باشد که آرانتار (یا شاید هم پدرش الداکار) در حال تصاحب هر دو پادشاهی دونه داین بوده است. از این اتفاق هیچ مدرک تاریخی ای در دست نیست.

آرانروت (شمشیر تینگول پادشاه دوریات)

شمشیر تینگول پادشاه دوریات و ارباب سیندار. از منشا و تاریخش اطلاعات زیادی در دست نیست، به جز اینکه کلمه آرانروت به معنای خشم پادشاه می باشد. بعد از سقوط تینگول، از یغمای منه گروث نجات داده شد و به همراه نجات یافتگان در دستان دختر نوه ی دختری تینگول، الوینگ، به جنوب برده شد. الوینگ شمشیر را به پسرش الروس داد، کسی که بعدها اولین پادشاه نومه نور شد و پس از آن زمان از آرانروت به عنوان شمشیر پادشاه نومه نور نام برده می شد. سرنوشت نهایی این شمشیر نامشخص است. ممکن از در سقوط نومه نور از بین رفته باشد و یا ممکن است توسط آرفارازون به آمان برده شده باشد، که در این مورد هنوز درون غارهای فراموش شده نهفته است.

آرانل (لقبی برای دیور و ارندیس)

«الف نجیب»، لقبی برای دیور الوخیل بوده است که به عنوان شاهزاده نیز ترجمه شده است، همچنین قسمتی از لقب ارندیس نیز همین بوده امرون آرانل، که به معنای «شاهزاده چوپان» می باشد.