آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - گوناگونِ دیگر

گوناگونِ دیگر

شمشیر زن آسمان (ستارگان منل‌واگور)

مکان:  در آسمان، در شمال رمیرات و جنوب هلوین منشأ: ساخته شده به دست واردا در بیش از سه دوران پیش از نخستین برآمدن ماه و خورشید دیگر نام‌ها: منل‌ماکار، منل‌واگور، تلومه‌تار یکی از برجسته‌ترین صور فلکی آسمان شب، شمشیرزن آسمان، ترجمۀ نام‌های الفی برای این گروه از ستارگان است. در اصل کوئنیا تلومه‌تار و بعدها منل‌ماکار نامیده می‌شدند. شمشیرزن ...

ادامه مطلب »

منل‌واگور (شمشیرزن آسمان)

مکان: در آسمان، بین رمیرات از شمال و هلوین از جنوب اصلیت: ساخته شده توسط واردا حداقل سه دوران پیش از آغاز دوران اول تلفظ: mene’lvahgor معنا: شمشیر زن آسمان نام‌های دیگر: منل ماکار، شمشیرزن آسمان، تلومختار   «…سپس مه با وزیدن نسیمی همچون پرده ای کنار رفت و منل‌واگور، شمشیرزن آسمان با کمربند درخشانش از حاشیه جهان بالا آمد ...

ادامه مطلب »

منل‌ماکار (شمشیرزن آسمان)

مکان: در آسمان، بین رمیراث تا شمال و هلوین تا جنوب. اصلیت: ساخته شده توسط واردا سه دوران قبل از اولین طلوع خورشید تلفظ: mene’lmakar معنی: شمشیرزن آسمان دیگر نام‌ها: منل واگور، شمشیرزن آسمان، تلومختار   یک نام کوئنیایی برای صورت فلکی که امروز با نام صورت فلکی جبار یا شکارچی می‌شناسیم. منل ماکار جایگزین شکل قدیمی‌تر تلومختار (که با ...

ادامه مطلب »

منل (آسمان‌های فوقانی آردا)

«…هر چند همۀ آردا و منل به زیر سلطه تو درآید، تو خداوندگار آدمیان نیستی و نخواهی بود» گفتگوی هورین تالیون با مورگوت فرزندان هورین نامی است، الفی برای منطقه فوقانی فضای آردا، که به فارسی «آسمان» یا «افلاک» ترجمه ‌می‌شود. آن را به عنوان قلمرو ستارگان و جایگاه اجرام آسمانی نیز می‌شناسند.

ادامه مطلب »