خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - گوناگونِ دیگر (برگه 5)

گوناگونِ دیگر

تلومختار (نامی باستانی برای صورت فلکی منل‌واگور)

تلومختار نامی در زبان کوئنیاست که الفها به صورت فلکی که ما امروزه به نام جبار می شناسیم اطلاق کرده بودند. نام رایجتر این صورت فلکی، نام سینداری آن یعنی منل‌واگور بود.

واسا (نامی نولدوری برای خورشید)

واسا نامی است که نولدور به خورشید اطلاق میکردند. در متن سیلماریلیون، واسا، “قلب آتش” ترجمه شده است.

والاکیرکا (داس والار)

داس والار نام هفت ستاره ای بود که واردا به عنوان هشداری دائمی و پایدار برای ملکور و خادمانش در آسمان نهاد.

هلوین (درخشان ترین ستاره واردا)

نامی که مردم سرزمین میانه به ستاره ای که امروزه سیریوس نامیده شده و در صورت فلکی سگ قرار دارد داده بودند. معنی نام آن آبی سرد و یخ زده می شود.