خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جنگل ها (برگه 5)

جنگل ها

دورتونیون (ارتفاعات پوشیده از جنگل کاج بالای بله‌ریاند)

منطقه‌ای مرتفع که دقیقاً در شمال بله‌ریاند قرار داشت؛ مورگوت در داگور براگولاخ، به آن تاخت و پس از آن، تائور-نو-فویین نام گرفت.

دیمولت (جنگل تاریکی پایین دوویموربرگ)

از دون‌هارو، دو ردیف سنگ عمودی جاده‌ی باستانی را مشخص می‌کنند که به سمت شرق، به جانب دوویموربرگ و جاده‌های مردگان می‌رفت. مسافری که آن مسیر را طی می‌کرد به زودی زیر درختان جنگل تاریک صنوبر می‌رسید که همان دیمولت بود. نام آن، از زبان کهن می‌آید و به شکل تحت اللفظی به معنی «جنگل تاریک» است. در اعماق جنگل، تک سنگ عظیمی قرار داشت که مسیر را مشخص می‌ساخت و آن سو تر از آن، میان ریشه‌های دوویموربرگ، دروازه تاریک مردگان قرار داشت.

بیشه ترولها (جنگلهایی در غرب ریوندل که مسکن ترولها بود)

بیشه ترولها، بیشه ای مرتفع پر از درختان راش بود که در غرب ریوندل، در میان دو رود هورول و لودواتر قرار گرفته بود. این بیشه پر از ترول بود و سه ترول از میان آنها بودند که بیلبو بگینز و همراهانش را در طی سفر جستجوی اره بور به دام انداختند.

تار-نو-فوین (مرک وود) (نام الفی سیاه بیشه)

در اوایل هزاره دوم دوران سوم، موجودی اسرار آمیز به آمون لانک تپه ای در جنوب سبزبیشه بزرگ آمد و در آنجا استحکامات مشهور دول گولدور را بنا نهاد. این موجود به شاه جادوپیشه (نکرومانسر) مشهور شد و سالها گذشت تا معلوم شد او کسی نیست جز خود سارون. از برجهای قصر دول گولدور، سایه ای شب مانند بر فراز جنگل تراوش میکرد و از آن به بعد الفها نام سبزبیشه را تار-نو-فوین یعنی جنگل ظلمانی نام نهادند که همین نام در زبان انسانها مرک وود ترجمه شد. داستان تاریکی سبزبیشه به دست سارون، تکرار وقایع دوران اول بود، آن هنگام که او جنگلهای مرتفع دورتونیون در شمال بلریاند را متصرف شد و آنرا در سایه فرو پوشاند و آن جنگلها نیز از آن به بعد تار-نو-فوین نامیده شدند.

تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)

پس از داگور-براگولاخ تاریکی مورگوت بر جنگلهای شمال دورتونیون سایه افکند و آنها را پلید کرد، تا جایی که تار-نو-فوین، یعنی جنگل ظلمانی نام گرفتند. این نام گاهی برای کل سرزمین دورتونیون نیز، پس از تسخیر آن توسط مورگوت به کار می رفت.