خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جنگل ها (برگه 4)

جنگل ها

جنگل فنگورن (جنگل باستانی زیر کوهستان مه‌آلود)

جنگل عمیق و تاریکی که در جنوب کوه‌های مه‌آلود  قرار داشت. هزاران سال پیش از جنگ حلقه این جنگل بسیار بزرگ بود و بسیاری از قسمت‌های سرزمین میانه را در بر می گرفت اما با پایان دوران سوم جنگل فنگورن بزرگ‌ترین بخشی از آن جنگل بزرگ بود که به جا مانده بود.

این جنگل نامش را از ترجمه‌ی الفی چوب‌ریش، انت پیری که در آن جنگل می‌زیست، گرفته است.

انت‌ها که قرن‌ها در این جنگل پنهان شده بودند، در زمان جنگ حلقه نقش مهمی را در ویران کردن آیزنگارد بر عهده گرفتند و سارومان را در هم شکستند.

جنگل بره‌تیل

جنگلی در سرحدات غربی دوریات. این جنگل در سال‌های آخر دوران اول توسط مردم هالت از دومین خاندان اداین مسکون شد. و در این جنگل بود که تورین تورامبار گلارنگ اژدها را کشت.

بیشه (کلمه‌ای که گاه برای سیاه‌بیشه به کار می‌رود)

کلمه‌ای که گاهی اوقات برای توصیف سبز بیشه‌ی بزرگ، که بعدها سیاه بیشه نام گرفت، به کار می‌رود. به خصوص هنگامی که سائورون دول گولدور را در جنوب آن بنا کرد.

جنگل درو اداین (جنگلی پایین فانوس ایلناخ)

جنگلی که حوالی پایین تپه‌ی فانوس ایلناخ در آنورین رشده کرده بود و نامش از باقیمانده‌ی درو اداین که در آن محل می‌زیستند می‌آمد.

نکته:

۱-در جای دیگری، تالکین می‌گوید که درو، واژه‌ی سینداری وحشی یا رام‌نشده بود. اگر تصادفی قابل توجه نباشد باید گفت که سیندار واژه‌ را از دروگو که واژه‌ی عمومی به معنی «وحشی» بود وام گرفتند.