خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جنگل ها (برگه 6)

جنگل ها

تار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)

تار-ایم-دوینات نام جنگلی تاریک و دلگیر بود که سرزمینی وسیع در جنوب بلریاند را می پوشاند.

تار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)

تار-ان-فاروت نام تپه هایی است که در بالای دژ فینرود، یعنی نارگوتروند قرار داشتند. منشا نام این تپه ها که به معنی جنگل شکارچیان است، از نام جنگلهایی گرفته شده که در آن منطقه قرار داشته اند.

تار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)

جنگل بزرگی که در مرکز منطقه رووانیون قرار داشت در بیشتر تاریخ سرزمین میانه به نام سبز بیشه بزرگ نامیده می شد. پس از گذشت تقریبا هزار سال از دوران سوم، سایه ای بر بیشه افتاد و شاه جادوپیشه (نکرومانسر) نیز در دول-گولدور ظهور کرد. در اثر این حوادث، نام بیشه به مرک وود تغییر یافت. دو نام از نامهای الفی این جنگل در تواریخ ثبت شده است: تار-نو-فوین که تقریبا ترجمه ای ادبی از نام مرک وود به معنی سیاه بیشه است، اما نام دیگری که معنای آن متفاوت بوده و بیشتر رایج است، تار-ا-ندائدلوس به معنی جنگل وحشت عظیم است.

تاسارینان (دره درختان بید)

تاسارینان نام جنگل بارانی درختان بید بود که در قسمت مرکزی بلریاند قرار داشت، جایی که رودهای ناروگ و سیریون با یکدیگر تلاقی می کردند. البته این جنگل بیشتر به نام نان-تاترن و یا نان-تاساریون مشهور بود. همه این نامها به معنی دره درختان بید هستند.

جنگل قدیمی (جنگلی ناشناخته، بازمانده جنگلی بزرگتر در دوران دوم در شمال)

در دوران دوم جنگل بزرگی در سرزمین میانه قرار داشت که بیشتر درختان آن توسط نومه نوری ها قطع شدند، اما دو قسمت از آن در دوران سوم هنوز وجود داشت. تکه شمالی که جنگل قدیمی نامیده می شد و در مرزهای شرقی شایر قرار داشت و تکه جنوبی هم جنگل فنگورن بود.