خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 14)

دورف ها

اوین پادشاه مردمان دورین (پادشاه دورفهای کوهستان خاکستری)

عهد: ۲۲۳۸ د.س. – ۲۴۸۸ د.س. از سال ۲۳۸۵ د.س. پادشاه مردمان دورین بود
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
یادداشت: اوین پادشاه دورفها آن اوین نیست که با بیلبو به سفر تنها کوه رفت
تلفظ: oh’in

اوین پس از پدرش گلوین پادشاه مردمان دورین شد. در زمان سلطنت او دورفهای دورین هنوز در کوهستان خاکستری در شمال می زیستند. در اواخر دوران وی بود که سایه به دول گولدور بازگشت و اورکها و سایر موجودات اهریمنی در شمال رو به ازدیاد گذاشتند. در اخرین سالهای سلطنت او همچنین اورکها موریا را غارت کردند و موریا از آن پس متروک شد و اورکها در آن سکنی گزیدند. این تنها، اولین مصیبتی بود که بر خاندان دورین نازل می شد. پس از ۱۰۳ سال سلطنت، اوین در ۲۵۰ سالگی درگذشت و پسرش ناین که بعدها شاه ناین دوم لقب گرفت پس از او سلطنت دورفها را بر عهده گرفت.

سپربلوط (کنیه و لقب شاه تورین دوم)

عهد: این لقب اولین بار در ۲۷۹۹ د.س. استفاده شد و تورین در ۲۹۴۱ د.س. کشته شد
منشاء: این لقب به یادبود وقایع نبرد ناندوهیریون به تورین اعطا گشت
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
معنی: این لقب از نام دورفی نوردیک باستان ایکنزکیالدی در شعر وولوسپا گرفته شده و به مانند این نام، سپربلوط ترجمه میشود
خاندان: خاندان دورین
یادداشت: این لقب به تورین، پسر تراین دوم اعطا شده بود که بعدها شاه زیر تنها کوه گشت

سپربلوط لقب و کنیه شاه تورین دوم از مردمان دورین بود. تورین این لقب را سالها قبل از رسیدن به پادشاهی و زمانی که تنها پنجاه و سه سال داشت (سن و سالی کم برای یک دورف) به دست آورد. او به همراه لشکری قدرتمند از دورفها به دره ای در زیر دروازه شرقی موریا که دورفها آنرا ازانول بیزار و الفها آنرا ناندوهیریون می خواندند وارد شدند. در انجا نبرد ناندوهیریون اتفاق افتاد، اخرین و بزرگترین جنگ بین دورفها و اورکها. در جریان جنگ سپر تورین شکست و او با استفاده از تبرش تنه یک درخت بلوط را برید و از آن هم به عنوان سپر و هم برای کشتن دشمنانش استفاده نمود. این تنه بلوط منشا لقب تورین شد، هرچند که کاملا از او محافظت نکرد و تورین در جنگ زخمی شد.
این داستانی است که تالکین برای لقب تورین روایت میکند اما این نام ریشه در اسطوره های اسکاندیناوی دارد و همانند بسیاری از نامهای دورفی در شعر “وولوسپا” پدیدار شده است. در “وولوسپا” این نام به صورت “ایکنزکیالدی” ضبط شده که به همین معناست، با این تفاوت که در “وولوسپا” نه لقب یک دورف، بلکه نام او است.

خاندان دورین (مهمترین خاندان در میان دورفها)

اخلاف دورین بی مرگ را که پادشاهی بر مردمان دورین بین ایشان موروثی بود خاندان دورین می نامیدند. ترور، تراین دوم و تورین دوم معروف به سپربلوط همگی از اعقاب دورین بودند.