خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تراین اول (پادشاهی که خزد-دوم را تخلیه و ترک کرد)

تراین اول (پادشاهی که خزد-دوم را تخلیه و ترک کرد)

تراین اول از نوادگان دورین بی مرگ و پادشاه خاندان دورین بود. پدر او ناین اول و پسر و جانشین او نیز تورین اول بودند.

درباره اله سار