خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 11)

دورف ها

داین دوم (وارث تورین سپربلوط)

کوچک‌ترین پسر داین اول، از نسل گرور، ارباب دورف‌های تپه‌های آهنین بود. پس از مرگ عموزاده‌اش، تورین دوم سپربلوط در نبرد پنج سپاه، داین عنوان شاه زیر کوه و شاه مردم دورین را به ارث برد.

نکته:

تالکین تنها یادداشت کوتاهی پیرامون تلفظ اسامی دورف‌ها نوشته است و قطعاً هیچ نکته‌ای برای کمک به تلفظ داین موجود نیست. اگر نام مذکور الفی بود آن را داین (‘dine’) می‌خواندند ولی از آنجا که برگرفته از نورسی کهن است به احتمال زیاد این تلفظ صدق نمی کند. آمدن «á» کشیده نشان می‌دهد که احتمالاً باید آن را داوین {به شکل و عربی} خواند ولی با توجه به فقدان شواهد، «داین» که به شکل طبیعی چنین خوانده می‌شود گزینه‌ای برابر با سایر گزینه‌هاست.

داین اول (پادشاه آشفته‌ی مردم دورین)

پادشاه مردم دورین، پسر و وارث ناین دوم و جد تورین دوم سپربلوط و داین دوم پاآهنی. در جریان حکومتش، اژدهایان در سرزمین شمالی تکثیر شدند و به دورف‌ها هجوم بردند. خود داین توسط یکی از همین اژدهایان کشته شد و پسر بزرگش، ترور، به عنوان شاه مردم دورین در جای او نشست.

ایبون (یکی از دو پسر میم)

وقتی میم به همراه پسرانش خیم و ایبون بوسیله گروه یاغیان تورین تعقیب شدند، دو برادر در مه گریختند. در هنگام دویدن تیری به خیم اصابت کرد، اما ایبون زنده ماند و خانه خونبهای پدرش را با تورین و یاغیان شریک شد. در زمستان دو دورف-خرد برای پیدا کردن ریشه ها بیرون رفتند و بوسیله گروه اورکها دستگیر شدند.

میدانیم که میم با لو دادن تورین به اورکها زنده ماند، اما سرنوشت ایبون مشخص نیست. بعدها در نارگوتروند میم به هورین گفت:”من آخرین کس از مردمانم هستم”، پس ایبون در آن زمان زنده نبوده. اینکه ایبون به دست گروه اورکها کشته شده یا بعدها در واقعه دیگری کشته شده مشخص نیست.