آخرین مقالات فرهنگنامه

Q

چابکدار (عجول ترین اِنتها)

یکی از جوان ترین اِنتها ی جنگل فنگورن که از مردم پوست درختی بود. نامش ( که ترجمه ای است از کلمه الفی برگالاد) به خاطر عجله غیر عادی اش به او داده شده بود.درختان تیس قلمروی او خسارت های زیادی از ارکهای سارومان متحمل شدند و او نقش بزرگی در حمله اِنتها به ایزنگارد داشت.

ادامه مطلب »

جستجوی کوه هلاکت (ماموریت حامل حلقه)

ماموریتی که شورای خردمندان برای بردن حلقه یگانه به اورودروین و نابودی آن تعیین کرد. نه نفر برای انجام آن مشخص گردیدند، گروه حلقه، اما فقط دونفر از آنان موفق شدند که کوه هلاکت برسند، فرودو بگینز و سام وایز گمجی.

ادامه مطلب »

جستجوی اره بور (ماموریت بازپس گیری تنها کوه)

ماموریت تورین سپربلوط و یارانش، بیلبو بگینز و در پاره‌ای از مراحل گندالف، برای بازپس گیری اره بور از چنگ اسماگ اژدها. با اینکه ماموریت موفقیت آمیز بود اما مدت کوتاهی پس از آن تورین سپربلوط در نبرد پنج سپاه کشته شد.

ادامه مطلب »

جستجوی سیلماریل (چالشی که تینگول برای برن تعیین کرد)

ماموریت برن ارخامیون برای بدست آوردن یک سیلماریل از تاج آهنی ملکور که به عنوان مهریه لوتین توسط پدرش تینگول تعیین شده بود. در این جستجو خود لوتین، فینرود شاه نارگوتروند و هوآن سگ شکارچی والینور به برن کمک کردند.

ادامه مطلب »

کوئنیا (زبان باستانی الفهای برین)

زبان الف های برین در والینور که به عنوان اولین زبان نوشتاری ثبت شده است و به استثنای نولدور که از آن استفاده می کردند، هرگز به شکل گسترده در سرزمین میانه مورد استفاده قرار نگرفت. سینداری زبانی که در کوئنیا ریشه داشت بیشتر مورد استفاده بود. در طول دوران سوم کوئنیا در سرزمین میانه تبدیل به زبانی شد که ...

ادامه مطلب »