آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - کوئنیا (زبان باستانی الفهای برین)

کوئنیا (زبان باستانی الفهای برین)

زبان الف های برین در والینور که به عنوان اولین زبان نوشتاری ثبت شده است و به استثنای نولدور که از آن استفاده می کردند، هرگز به شکل گسترده در سرزمین میانه مورد استفاده قرار نگرفت. سینداری زبانی که در کوئنیا ریشه داشت بیشتر مورد استفاده بود. در طول دوران سوم کوئنیا در سرزمین میانه تبدیل به زبانی شد که تنها در موقعیت های رسمی توسط الفها و اعقاب نومه نوریها استفاده می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...