خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - جستجوی کوه هلاکت (ماموریت حامل حلقه)

جستجوی کوه هلاکت (ماموریت حامل حلقه)

ماموریتی که شورای خردمندان برای بردن حلقه یگانه به اورودروین و نابودی آن تعیین کرد. نه نفر برای انجام آن مشخص گردیدند، گروه حلقه، اما فقط دونفر از آنان موفق شدند که کوه هلاکت برسند، فرودو بگینز و سام وایز گمجی.

درباره اله سار