آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - چابکدار (عجول ترین اِنتها)

چابکدار (عجول ترین اِنتها)

یکی از جوان ترین اِنتها ی جنگل فنگورن که از مردم پوست درختی بود. نامش ( که ترجمه ای است از کلمه الفی برگالاد) به خاطر عجله غیر عادی اش به او داده شده بود.درختان تیس قلمروی او خسارت های زیادی از ارکهای سارومان متحمل شدند و او نقش بزرگی در حمله اِنتها به ایزنگارد داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...