خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 362)

فهرست الفبایی انگلیسی

اوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)

اوست-این-ادهیل بزرگترین شهر قلمرو الفی اره گیون در میانه دوران دوم بود. خاندان میرداین در این شهر ساکن بودند و در همین شهر بود که کلبریمبور به همراه میرداین حلقه های قدرت را ساخت. این شهر نزدیک به هزار سال پابرجا بود اما سرانجام در هجوم سارون به اریادور ویران گشت.

اوسیریاند (سرزمین هفت رودخانه)

اوسیریاند سرزمینی جنگلی در شرق بلریاند بود که در میان کوهستان آبی و رود گلیون قرار گرفته بود. نام اوسیریاند که به معنی سرزمین هفت رودخانه است به دلیل جریان گلیون و شش انشعاب آن در این سرزمین به آن داده شده بود.

اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

عهد: فناناپذیر
نژاد: آینور
شاخه: یک مایا از مایار تحت تربیت اولمو
معنی: وحشت
تلفظ: o’sseh

اوسه یکی از مایار و از رعایای اولمو بود که قلمرو وی آبهای سواحل نزدیک سرزمین میانه بود. اوینن همسر او و کیردان کشتی ساز از دوستان او بود.

اوزگیلیات (پایتخت باستانی گوندور)

عهد: در زمانی بین ۳۳۲۰ د.د. تا ۳۴۲۹ د.د. ساخته شد. در سال ۱۶۴۰ د.س. متروک شد و در ۲۴۷۵ د.س. کاملا ویران شد
مکان: بر روی رود آندوین و با فاصله حدود ۵۰ مایل در شمال شرق میناس تی ریت
منشاء: توسط الندیل و پسرانش ساخته شد
نژاد: انسانها
شاخه: دونادان
فرهنگ: گوندوریها
معنی: ارگ ستارگان
تلفظ: osgee’leeath (همانند “ath” که هم قافیه با ” path” تلفظ شود)

اوزگیلیات که به معنی ارگ ستارگان است، در دورانهای اولیه گوندور، مهمترین شهر و پایتخت گوندور بود. پس از طاعون مرگباری که در اواسط دوران سوم شیوع یافت، این شهر تقریبا متروک شد و در زمان جنگ حلقه کاملا ویران شده بود.

سنگ اورتانک (پلان تیر برج اورتانک)

سنگ اورتانک یکی از هفت پلان تیر یا سنگهای بینا بود که توسط الندیل به سرزمین میانه آورده شده و در استحکامات اورتانک نگاهداری میشد. سارومان هنگامی که اورتانک را به عنوان مقر خود برگزید پلان تیر را در آن پیدا کرد و پنهانی از آن برای ارتباطات خبیثانه اش با سارون استفاده می کرد.