M

ماهاناکسار (حلقه سرنوشت در برابر دروازه های والمار)

حلقه سرنوشت در بیرون دروازه های طلایی غربی شهر والار. جایی که والار در زیر نور دو درخت-زمانی که هنوز پا برجا بودند- برای مقاصد بزرگ خود به شور می نشستند. و در آنجا تصمیمات خطیر تاریخ آردا گرفته میشد.

ماگور (پدر بزرگ هادور لوریندول)

در سالهای بعد از جمع شدن انسانها در استولاد در شرق بلریاند، مالاخ آرادان پیروانش را به شمال غرب برد و در سرزمین مه آلود هیتلوم ساکن شد. ماگور فرزند مالاخ بود و او نیز با گروهی از افراد پدرش از هیتلوم خارج و به جنوب رفت و در میان کوههای جنوبی ارد وترین ساکن شدند.

هادور نوه ماگور به خدمت فینگولفین درآمد و فرمانروای دور-لومین شد، سرزمینی که در جنوب هیتلوم قرار داشت. مردمان این منطقه نام خود را از نام نوه مشهور ماگور گرفتند و خاندان هادور نامیده شدند، اما در واقع آنها از نوادگان ماگور و اجداد او بودند.

شکوهمند (لقب مشترک دو هابیت)

لقبی که شاه الفهای سیاه بیشه به بیلبو بگینز داد. همچنین این نام به مریادوک برندی باک پس از بازگشت از جنگ حلقه نیز اطلاق شد.

          بیلبو بگینز: در سفر بازگشت به خانه، بیلبو به جبران غذایی که دفعه قبل از شاه الفها دزدیده بود به او هدیه ای داد. تراندوئیل با دیدن این کار او را شکوهمند نامید همچنین لقب دوست-الفها را به بیلبو عطا کرد.

          مریادوک برندی باک: این رسم خاندان برندی باک بود که ارباب باکلند لقبی برای خود داشته باشد، مری به نام ” مریادوک شکوهمند” معروف شد. هرگز معلوم نشد که دقیقا از چه زمانی و چگونه صاحب این لقب شد، اما به نظر میرسد شاهکار او در سر و سامان دادن به شایر و شکست  دادن شارکی باید نقش مهمی در این کار داشته باشد.

شکاف ماگلور (فراخترین گذرگاه شمالی بلریاند)

منطقه ای مسطح بین هیمرینگ و کوهستان آبی، فراخترین شکاف در حصار کوهستانی شمال بلریاند. در دوران اول توسط ماگلور، پسر دوم فئانور، در برابر مورگوت محافظت میشد.