M

مالگالاد (ارباب اسرارآمیز لورین)

شاه لورین قبل از آمروت که در نبرد آخرین اتحاد در داگورلد کشته شد. در بیشتر منابع نام او آمدیر پدر آمروت است، اما در یک منبع نام اسرارآمیز مالگالاد برده شده که جای دیگری به آن اشاره نشده است.

مالبت پیشگو (پیشگوی آرتداین)

مردی دانا که در آخرین سالهای پابرجا بودن قلمرو آرتداین زندگی میکرد. او وقایع دور و نزدیک را پیشگویی میکرد. او اعلام کرد که آرودوی آخرین شاه خواهد بود و عبور آراگورن از جاده مردگان، که هزار سال بعد اتفاق افتاد، را نیز پیشگویی کرد.

مالانتور (از نوادگان الروس تار-مینیاتور)

پسر کالیندو پسر ائارندور، یکی از نجیبزادگان نومه نور در اوخر هزاره اول دوران دوم بود. او نقش کوچکی در تاریخ آن دوران داشت اما میتوانست باعث تغییری بزرگ در تاریخ شود.

تار-آلداریون تنها یک فرزند داشت، یک دختر، و بر اساس قوانین آن زمان نومه نور دختر نمیتوانست چوگان سلطنتی را دریافت کند و اگر این قانون پا برجا میماند، نزدیکترین خویشاوند مرد به شاه، وارث او میشد. ائارندور، پدر بزرگ مالانتور، دومین پسر تار-آماندیل بود و طبق قوانین مالانتور باید جانشین تار-آلداریون و هفتمین شاه نومه نور میشد.

اما تار-آلداریون قوانین را به نحوی تغییر داد که هم پسر و هم دختر میتوانست وارث شاه شود. بنابراین دخترش آنکالیمه اولین ملکه حکمران نومه نور شد و مالنتور به گوشه ای از تاریخ فرستاده شد.

مالاخ آرادان (وارث ماراخ)

پسر و وارث ماراخ از سومین خاندان اداین که وارد بلریاند شدند. او پدرش را در اردوگاه استولاد پشت سر گذاشت و به غرب رفت و به خدمت فینگولفین در آمد. برای ۱۵ سال در میان الفها در هیتلوم ماند و زبان و فرهنگ آنان را یاد گرفت، و در میان آنها به آرادان “مرد نجیب” شهرت یافت. بسیاری از مردم مالاخ به او در هیتلوم ملحق شدند، اما پسرش ماگور به جنوب و میان کوهستان سایه رفت.

از میان نوادگان مالاخ فرمانروایان دور-لومین سر بر آوردند، که اولین کس آن پسر نوه اش هادور بود. از آن پس این مردم خود را مردم هادور نامیدند، اما تمام افراد این خاندان نسب خود را از مالاخ آرادان اهل هیتلوم میدانند.