آخرین مقالات فرهنگنامه

G

گوندور (پسر دوم هادور لوریندول)

گوندور، جوانترین فرزند هادور لوریندول، برادر گلوره‌دل و گالدور بود. اون در خاندان پدرش در دور-لومین بزرگ شد، توانایی صحبت به زبان سینداری را داشت و در جوانی به ارتش الف‌ها پیوست. در هنگام داگور براگولاخ، او سی و هفت سال داشت که مورگوت نیروهای عظیمی را به سوی باراد ای‌تل، دژ مستحکم فین‌گولفین که از هیت‌لوم دفاع می‌کرد، گسیل ...

ادامه مطلب »

گوندولفو بولگر (از بزرگان خاندان بولگر)

نخستین شخص شناخته شده از خاندان بولگر، متولد شده در تاریخ ۲۷۳۱ دوران سوم (یا به تاریخ شایر: ۱۱۳۱). همانطور که سکونتگاه خاندان بولگر در بودگه‌فورد در بریج‌فیلدز بود، به نظر می‌رسد که محل اقامت گوندولفو هم در همان ناحیه باشد. او با آلفریدا از ییل (در جنوب بودگه‌فورد) ازدواج کرد و سه پسر حاصل ازدواجش شد: گونداهار، رودولف و ...

ادامه مطلب »

گونداهار بولگر (فرزند ارشد گوندولفو بولگر)

بزرگترین فرزند از میان سه فرزند گوندولفو بولگر و آلفریدا از ییل. گونداهار به نسل پیشین خاندان بولگر متعلق بود. او با دینا دیگل ازدواج کرد، و آنها صاحب دو فرزند شدند: یک پسر به نام آدالگار و یک دختر به نام آدالدریدا. از طریق آدالگار، گونداهار از اجداد شاخه بزرگتر خاندان بولگر بود و همچنین به طور غیرمستقیم از ...

ادامه مطلب »

گونداهاد بولگر (جوانترین فرزند گوندولفو بولگر)

جوانترین فرزند گوندولفو بولگر و آلفریدا از ییل. برادران بزرگتر گونداهاد، گونداهار و رودولف بودند. گونداهاد پسری به نام گوندابالد داشت که با سالویا برندی‌باک ازدواج کرد. از طریق گوندابالد و سالویا، گونداهاد جد سلاله‌ای بود که حداقل برای چهار نسل ادامه پیدا کرد.

ادامه مطلب »

گوندابالد بولگر (شوهر سالویا برندی‌باک)

عضوی از خانوادۀ بولگر از بودگه‌فورد در شایر. او با خانوادۀ برندی‌باک وصلت کرد وقتی که با سالویا (از نوادگانِ دختر گوربادوک دیپ‌دلور) ازدواج کرد. گوندابالد و و سالویا یک پسر به نام تئوبالد داشتند، و از طریق تئوبالد دارای یک نوه به نام ویلی‌بالد شدند. ویلی بالد با پریسکا بگینز ازدواج کرد، از این رو او رد پایی در ...

ادامه مطلب »