G

گلینگال (جفت بلتیل در دربار تورگون)

درخت طلایی که تورگون در گوندولین، به یاد لائورهلین، یکی از دو درخت والینور، ساخت. جفت این درخت بلتیل بود.

گلیروین (پیشگوی اهل بره تیل)

تورین و سپس مادرش، مورون که توسط هورین به خاک سپرده شد، در گورپشته ای بر فراز آبکندی که تند آب تی گلین ایجاد کرده بود مدفون شدند. بالای این گورپشته، سنگی به عنوان نشان قبر خانواده هورین برآوردند که سنگ یادبود خواهر تورین، نیه نور که در همان آب های تی گلین غرق شده بود نیز محسوب می شد.

گلیروین مردی از اهالی بره تیل بود که هم پیشگویی و هم سروده ای دارد. او بر فراز گور خانواده هورین، ترانه ای سرود: بر فراز سنگ شور بختان که نشان قبر آنان بود. گلیروین پیشگویی کرد که حتی اگر تمامی زمینهای آن حوالی به زیر آب رود، سنگ شوربختان همچنان پا بر جا خواهد ماند. پس از جنگ خشم، زمین در هم شکسته شد و تمامی آن ناحیه به زیر آب رفت، اما پیشگویی گلیروین درست از آب در آمد و سنگ شوربختان بر فراز موجها جزیره ای ساخت که با نام «تولمورون» یا «جزیره مورون» شناخته می شد.

گلوین (پادشاه مردم دورین)

پسر تورین اولو پدر اوین. وی در اواخر دوران سوم پادشاه مردم دورین بود.

گلنهیر (جویبار مرینگ)

جویبار کوچکی که از سرزمین های بالادست دامنه ی هالیفیرین سرچشمه می گرفت و از میان بیشه فیرین جاری می شد و پس از آن به سوی شمال و شرق و در طول دشت های روهان، جریان میافت. این رودخانه به انت واش می پیوست و پس از آن به شاخابه های بسیاری تقسیم میشد تا مصب های مردابی انت واش را تشکیل دهد. گلنهیر احتمالا بیشتر با نامی که روهیریم به آن داده بودند شناخته می شد: جویبار مرینگ. این جویبار مرزهای روهان و گوندور را مشخص می کرد و نام آن به معنی «جویبار مرزی» است که در حقیقت، بازتابی از این خصیصه جویبار است.