A

آیگلوس (خارهای برفی که در آمون رود می رویند)

گیاه بلند و پوشیده شده از خار، ظاهرا از خویشاوندان سرو کوهی ولی کمی بزرگتر از آن. گل های خوشبوی سفید می دهد و الف ها نامی بر این گل ها نهاده اند : آیگلوس به معنی خار های برفی. این گیاه در دامنه های آمون رود در غرب بلریاند یافت می شود، و مطمئنا در جاهای دیگر. ولی اگر در گذشته در شرق کوهستان آبی می رویید، اکنون دیگر اثری از آن پیدا نمی شود. آیگلوس همینطور با نیزه ی معروف گیل گالاد تشابه اسمی دارد، ولی معلوم نیست که آیا این دو نام مستقیما با هم در ارتباط اند یا خیر.

آیگلوس (نیزه ی گیل گالاد)

نیزه ی گیل گالاد، که آن را با خودش به جنگ آخرین اتحاد برد. ترجمه ی نام آن، سنان برفی است.

نکات

  1. این نیزه مطمئنا از مدت ها قبل از نبرد آخرین اتحاد در مالکیت گیل گالاد بوده است، و ممکن است که ساخته شدن آن به دوران اول یا حتی قبل تر باز گردد. با این حال حضور این نیزه تنها در نبرد آخرین اتحاد صریحا ذکر شده است.
  2. سنان برفی ترجمه ی تحت الفظی نام نیزه است ولی بعضی منابع از این هم بیشتر رفته اند و نامی گسترده تر برای آن پیشنهاد داده اند : یخ ستیغ. این ممکن است صحیح باشد، ولی اگر با دید پیچیده تری به قضیه بنگریم، گیاهی است که در بلریاند می رویید و نام آن نیز آیگلوس است. (به معنی خار های برفی) ممکن است که نوک نیزه ی گیل گالاد تداعی کننده ی خار های این گیاه بوده باشد؛ که این فرضیه محتمل تر از “یخ ستیغ” به نظر می رسد.

رودخانه آدورانت (جنوبی ترین انشعاب گلیون)

جنوبی ترین رود بین هفت رودخانه ی اوسیریاند که جزیره تول گالن در آن واقع بود

نکته

  1. نام این رودخانه به این خاطر است که در میانه ی مسیرش به دو جریان تقسیم می شود و جزیره ی طویلی را در بین این دو شاخه ی رودخانه می سازد. دو شاخه ی رود بعد از گذشتن از جزیره، بار دیگر به هم می پیوندند تا این که آدورانت به رود گلیون بریزد.

آدوناخور (خداوندگار غرب)

نام بیستمین پادشاه نومه نور که نام کامل و صحیح آن آر-آدوناخور است. این نام به عنوان حرکتی شورشی علیه الف ها و والار دیده می شود چون که پادشاه نومه نور، به جای اینکه مطابق رسم نامش را از زبان الف های برین انتخاب کند، از زبان بومی نومه نور نام خود را برگزید. در حقیقت این کار او سرپیچی دیگری را نیز از سنت های قدیمی شامل می شود؛ آدوناخور به معنی خداوندگار غرب است که این لقب یکی از والار است.