خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - از پی زادگان (یکی از نام های متعددی که الف ها به آدمیان می دادند)

از پی زادگان (یکی از نام های متعددی که الف ها به آدمیان می دادند)

ترجمه ی کلمه ی الفی آپانونار، یکی از الفاظی که الف ها برای اشاره کردن به نژاد انسان ها استفاده می کردند. “از پی زادگان” در حقیقت اشاره به این ماجرا دارد که انسان ها هزاران سال بعد از الف ها چشم به جهان گشودند و به همین دلیل گاهی هیلدور ( به معنی از پی آمدگان) هم نامیده می شوند، و همینطور با عنوان فرزندان جوان تر ایلوواتار.

درباره 3DMahdi