خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آیرین (زنی اشراف زاده اهل دور-لومین)

آیرین (زنی اشراف زاده اهل دور-لومین)

زنی که از خویشاوندان هورین تالیون بود. برودا از مردم شرق بعد از رسیدن به حکومت هیت لوم او را به عقد خود درآورد. آیرین بعد از شکست نیرنایت آرنویدیاد، مخفیانه به مورون، زن هورین، کمک می کرد.