خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - از پی آمدگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

از پی آمدگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

یکی از نام های بسیار نژاد انسان ها، که مدت ها بعد از الف ها یا نخست زادگان، بیدار شدند. از پی آمدگان ترجمه ی نام الفی هیلدور است، نامی که در هیلدورین ،به معنی سرزمین هیلدور، هم به چشم میخورد. هیلدورین سرزمینی بود در شرق جایی که اولین انسان ها چشم به جهان گشودند.

درباره 3DMahdi