خانه - ۱۳۹۲ (برگه 5)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

زاویه (سرزمین قدیمی استورها)

زمان: انتخاب شده برای سکونت توسط استورها بین سالهای ۱۱۵۰ تا ۱۳۵۶ دوران سوم (تقریبا ۲۰۶ سال).

مکان: در اریادور، در تلاقی رودخانه های هورول و لود واتر

نژاد: هابیت ها

بخش: استورها

فرهنگ: استورهای زاویه

معنی: نام زاویه به زاویه ای که توسط تلاقی رودخانه های هورول و لود واتر شکل گرفته است، اشاره دارد.

یادداشت: این «زاویه» نباید با زاویه ی لورین که آن نیز در نقطه ی تلاقی دو رود شکل گرفته؛ اشتباه شود.

استورها شاخه ای از نژاد هابیت ها بودند که در اواسط دوران سوم، پس از عبور از کوهستان مه آلود و رفتن به غرب، اریادور را برای سکونت انتخاب کردند. گفته شده است آنها در سال ۱۱۵۰ دوران سوم از گذرگاه ردهورن بیرون آمده و از آنجا در سرزمین های پهناور پراکنده شدند، و در کرانه ی رودخانه های موردعلاقه شان در جنوب تارباد و مرزهای دونلند سکنی گزیدند.گرچه مسکن اصلی آنان در گوشه ی شمالی تر زمین- زاویه- بین رودهای هورول و لود واترواقع بود، که در آن زمان به قلمرو رودائور تعلق داشت.

استورها فقط برای حدود دویست سال در زاویه باقی ماندند و سپس از آنجا نقل مکان کردند، اما در این زمان خویشانشان از هم جدا شده بودند. بعضی به غرب و شمال سفر کردند و نوادگان آنها نهایتا همان هابیت های بری و شایر شدند . بقیه به اطراف کوهستان مه آلود بازگشتند و برای اقامت به دره های آندوین بازگشتند. البته بعضی از اینها در سواحل رود گلادن سکنی گزیدند که اجداد مردمان گولوم شدند.

زاویه ی اریادور نباید با زاویه ی لورین اشتباه شود که بین رودهای سیلورلود و آندوین قرار دارد. آن زاویه حدودا دویست و پنجاه مایل به سمت غرب کوهستان فاصله دارد و یکی از ایالات الف های لورین، مردم گالادریم، می باشد.

آندوین (رودخانه بزرگ)

مکان: رودی بزرگ که از شمال تا جنوب، در شرق کوه های مه آلود کشیده شده است.

سرچشمه: تلاقی  لنگ ول  و  گری لین در شمال دور سرزمین میانه

دهانه رود: مصب رودخانه در خلیج بل فالاس

معنی: رودخانه طویل

رودخانه ی بزرگ که به طول مایل ها در سرمین میانه به سوی جنوب جاریست، تا آنکه به آب های خلیج بل فالاس برسد.

آندروگ (یکی از یاغیان گروه تورین)

مردی از دور-لومین که یکی از یاغیان  مردان گرگی شد، گروهی که تورین تورامبار بعد از فرار از دوریات به آن پیوست.

آندرات (راه سبز در جنوب بری)

نامی برای راه سبز در جنوب بری. به طور دقیق، راهی درمیان کوره راه باریک میان بلندی های گورپشته در غرب و بلندی های جنوب در شرق. با توجه به موقعیت جغرافیایی شکی برای نام آندارت وجود ندارد، که به نظر می رسد به معنی «جاده بلند» است. طبق برخی منابع، در آندرات بود که ارباب نزگول برای مدتی طی جستجوی شایر و بگینز، اردو زد.

آندراست (شبه جزیره راس مورتیل)

شبه جزیره ای بزرگ که راس مورتیل نیز نامیده می شود و در دریای بزرگ غربِ گوندور پیش رفته است. این نام به معنی شاخ بزرگ است.