خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندوین (رودخانه بزرگ)

آندوین (رودخانه بزرگ)

مکان: رودی بزرگ که از شمال تا جنوب، در شرق کوه های مه آلود کشیده شده است.

سرچشمه: تلاقی  لنگ ول  و  گری لین در شمال دور سرزمین میانه

دهانه رود: مصب رودخانه در خلیج بل فالاس

معنی: رودخانه طویل

رودخانه ی بزرگ که به طول مایل ها در سرمین میانه به سوی جنوب جاریست، تا آنکه به آب های خلیج بل فالاس برسد.

درباره 3DMahdi