خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندراست (شبه جزیره راس مورتیل)

آندراست (شبه جزیره راس مورتیل)

شبه جزیره ای بزرگ که راس مورتیل نیز نامیده می شود و در دریای بزرگ غربِ گوندور پیش رفته است. این نام به معنی شاخ بزرگ است.

درباره 3DMahdi