خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندروگ (یکی از یاغیان گروه تورین)

آندروگ (یکی از یاغیان گروه تورین)

مردی از دور-لومین که یکی از یاغیان  مردان گرگی شد، گروهی که تورین تورامبار بعد از فرار از دوریات به آن پیوست.

درباره 3DMahdi