گ

گلمیر از نارگوتروند

پسر گویلین ، از خاندانی بلندمرتبه از نارگوتروند. توسط مورگوت در داگور براگولاخ دستگیر شد.

گلمیر از مردم آنگرد (دوست آرمیناس)

الف نولدوری که در اصل از مردم آنگرود است. پس از داگور براگولاخ او در مناطق جنوبی برلیاند پرسه می زد و در کنار مردم گیردان کشتی ساز سکونت کرد. او بعدا توسط گیردان و به همراه دوستش آرمیناس ، به عنوان یک پیغام رسان به نارگوتروند فرستاده شد.

گلیون (رودخانه ای که مرز شرقی برلیاند را مشخص می کند)

رودخانه ای طولانی در مرز شرقی برلیاند که از گذرگاه لوتلان می گذرد. و سرزمین های تارگلیون و اسیریاند را از برلیاند شرقی جدا می کند.

گارولف (یکی از سواران روهان که توسط ارک ها کشته شد)

یکی از مردم روهان ، گارولف (به معنای گرگ نیزه دار) یک قسمت از ایورد بود که ایومر او را به شمال فرستاد تا جلوی ارک های موردور را بگیرد. هنگامی که سواران  توسط دشمنشان در نزدیکی جنگل فنگورن گرفتار شدند ، جنگی در گرفت. ارک ها شکست خوردند اما ۱۵ نفر از مردان ایومر در آن جنگ ناپدید شدند. گارولف یکی از آن ۱۵ نفر بود. اما اسب بی سوارش هاسوفل نقش مهمی را ایفا کرد. ایومر آن را به آراگورن قرض داد . همو که به مدت ۷ روز از هاسوفل به جای گارولف استفاده کرد.

گاردنر (فرزندان سم گمجی باغبان)

خانواده ا‌ی هابیت که از اولاد سم گمجی هستند. نامشان را از شهرتشان ، باغبان و به خصوص دوباره آباد کردن شایر پس از جنگ حلقه  گرفته اند. باغبانان در دوره‌ی چهارم ، تبدیل به یکی از مهمترین خانواده ها در شایر شدند. اما در مورد خصوصیات آنها اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم. چیزی که قابل توجه است ، تاثیر پیوسته‌ی آنها در امور هابیت های شایر است. این حاکی از آن است که شاید بعضی از اعضا به عنوان مایورها راه جدشان سم وایز را ادامه داده اند.

چگونگی تاسیس خانواده‌ی گاردنر کمی مبهم است . بدون شک سم وایز خودش مؤسس این خانواده بوده است. او یک بار (در دوره‌ی کهن سالی اش) سم باغبان نامیده شد. چیزی که ثابت می کند سم خودش این نام را به جای گمجی برگزیده است. به عبارت دیگر ، شجره نامه‌ی او نشان می دهد که تنها یکی از فرزندانش ، یعنی فرزند بزرگش فرودو ، این نام را بر خود نهاده است.

بنابراین به نظر میرسد که او شاخه‌ی باغبانان را تاسیس کرده است. چیزی که نا معلوم است آن است که آیا فرودو تنها باغبان در میان ۱۳ فرزند سم بوده است یا خیر . یا اینکه آیا دیگر برادران و خواهرانش از این نام استفاده کرده اند یا نه.