آخرین مقالات فرهنگنامه

ل

لنگرگاههای سیریون (آخرین پناهگاه الفهای بلریاند)

لنگرگاههایی در دهانه سیریون که فراریان گوندولین و باقی مانده های الفهای دوریات در پایان دوران اول، تحت فرمانروایی ائارندیل دریانورد در آن میزیستند.

ادامه مطلب »

لنگرگاه قوها (لنگرگاه تلری در ساحل آمان)

لنگرگاه آلکوالونده که توسط تلری در سواحل آمان ساخته شد. این بندر نام خود را از کشتیهای الفهای دریا اخذ کرده بود که به صورت قوهایی بزرگ و مزین به جواهرات بودند.

ادامه مطلب »

لنگرگاه اومبار (بندر دزدان دریایی اومبار)

یکی از لنگرگاههای طبیعی خلیج بلفالاس. در دوران دوم این لنگرگاه توسط نومه نوریها استفاده میشد و در این مکان بود که سارون خود را به آر-فارازون زرین تسلیم نمود. سرگذشت این لنگرگاه در دوران سوم بسیار آشفته و پر فراز و نشیب است. در نهایت این لنگرگاه به تصرف دزدان دریایی اومبار، دشمنان گوندور، در آمد که در زمان ...

ادامه مطلب »