خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - لنگرگاههای فالاس (شهرهای ساحلی کیردان کشتی ساز)

لنگرگاههای فالاس (شهرهای ساحلی کیردان کشتی ساز)

بریتومبار و اگلارست، شهرهای ساحلی کیردان کشتی ساز در سواحل فالاس در غرب بلریاند.

درباره اله سار