خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - لنگرگاه قوها (لنگرگاه تلری در ساحل آمان)

لنگرگاه قوها (لنگرگاه تلری در ساحل آمان)

لنگرگاه آلکوالونده که توسط تلری در سواحل آمان ساخته شد. این بندر نام خود را از کشتیهای الفهای دریا اخذ کرده بود که به صورت قوهایی بزرگ و مزین به جواهرات بودند.

درباره اله سار