خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - لنگرگاههای سیریون (آخرین پناهگاه الفهای بلریاند)

لنگرگاههای سیریون (آخرین پناهگاه الفهای بلریاند)

لنگرگاههایی در دهانه سیریون که فراریان گوندولین و باقی مانده های الفهای دوریات در پایان دوران اول، تحت فرمانروایی ائارندیل دریانورد در آن میزیستند.

درباره اله سار