ق

قلمروهای نومه‌نوری (پادشاهی شمال و جنوب)

نامی نادر، برای قلمروهای پادشاهی تبعید شدگان نومه نور در سرزمین میانه. بیشتر با نام آرنور برای پادشاهی شمالی و گوندور برای پادشاهی جنوبی شناخته می‌شوند.

قلمروی جنگلی (پادشاهی الف‌های سیلوان در سیاه‌بیشه)

از روزهای پیش از برآمدن ماه و خورشید، الف‌های سیلوان در سبزبیشه‌ی بزرگ زندگی می‌کردند. بیشتر تاریخ آن‌ها در جنوب بیشه، نزدیک خویشاوند همسایه‌اشان که در آن سرزمین می‌زیست رقم خورد. سرزمینی که آن سوی رودخانه‌ی بزرگ واقع شده و بعدها لورین نام گرفت.

در دوران دوم، الف‌های سینداری از لیندون خارج شده، به شرق آمدند و در سرزمین جنگلی ساکن شدند. الف‌های سیلوانی نیز یکی از ایشان، یعنی اروفر را به عنوان شاه خود برگزیدند. با گذشت زمان، سیندار با زبان‌ها و رسوم الف‌های سیلوانِ جنگلی در هم آمیخت. در پایان آن دوره، آخرین اتحاد الف‌ها و آدمیان شکل گرفت تا با سائورون مبارزه کنند. اروفر به نبرد شتافت و کشته شد و در نتیجه پسرش، تراندوییل به جای او نشست.

پس از جنگ آخرین اتحاد، تراندوییل بر قلمروی جنگلی حکم می‌راند و سال‌ها صلح برجا بود تا آن که در نهایت قدرتی سیاه شروع به فرود آمدن بر منزل جنگلی ایشان کرد. سرزمین زیر درختان «سیاه‌بیشه» نام گرفت. الف‌های جنگلی از مقابل سایه به سمت شمال عقب نشستند ولی چون سایه گسترش یافت خود را بیشتر و بیشتر دور از منزل قدیمی‌اشان در جنوب بیشه یافتند. در پایان دوران سوم، قلمروی جنگلی در شمال شرقی محدوده‌ی جنگل، نزدیک قلمرویهای دیل و اره‌بور قرار داشت. در جریان جنگ حلقه، زیر درختانِ شمالی سیاه‌بیشه نبردی درگرفت ولی در نهایت تراندوییل نیروهای سائورون را عقب راند. پسر تراندوییل، نیز نقشی در وقایع آن زمان داشت: لگولاس، یکی از نه یار حلقه.

قامت مرد (ارتفاعی به اندازه دو رانگار)

واحدی غیر رسمی برای ارتفاع در میان دونه داین، اشاره به قد متوسط مردان نومه نور دارد. رانگا واحد طول نومه نوری ها بود که برابر با ۳۸ اینچ (اندکی کمتر از یک متر) است. ارتفاعی برابر ۲ رانگار را “قامت مرد” مینامیدند زیرا قد متوسط دونه داین  ۶ فوت و ۴ اینچ (تقریبا ۱۹۳ سانتی متر) بود.

این عبارت بعدها نیز استفاده میشد، زمانی که دونه داین به سرزمین میانه آمدند در ابتدا آنها بلند قامت بودند. برای مثال الندیل (که به الندیل بلند قامت معروف بود) نیم رانگا بلندتر از “قامت مرد” بود که تقریبا برابر با ۷ فوت و ۱۰ اینچ یا ۲.۳۹ متر است.

قلمرو امرداد (سرزمین‌های منتهی‌الیه غربی)

سرزمین‌های آمان در غرب دنیا جایی که الف‌های برین در آن زندگی می‌کردند. و به طور خاص به والینور گفته می شود، سرزمین قدسی والار فناناپذیر.

قدسیان (ثمرات اندیشه های ارو)

عهد: از قبل از خلقت جهان وجود داشته و نامیرا نیز هستند
اصالت: توسط ایلوواتار ساخته شده اند
نژاد: آینور
نام های دیگر: آینور

ارو، که در سرزمین میانه او را ایلوواتار می خوانند، پیش از آغاز آفرینش جهان، دسته ای موجودات روحانی خلق کرد. این موجودات را بیشتر به نام الفیشان، آینور، می شناسند که کلمه قدسیان ترجمه ای از همین نام است. ایلوواتار جهان را به واسطه این موجودات و موسیقی که توسط آنها نواخته شد آفرید. اما موسیقی آینور و جهانی که ایلوواتار از آن خلق نمود به وسیله ملکور نقصان دید. پس از آنکه آینور، منظره ای از آنچه که به وسیله موسیقیشان شکل گرفته بود دیدند، بسیاریشان مشتاق آن شدند که آنرا به عینیت رسانده و تا ابد در آن بمانند تا رشد و تکامل آن را شاهد و ناظر باشند. بدین ترتیب بود که آینور، که قدرتمندترینشان را والار، و ارواح رده های پایینتر را مایار می نامیدند، و چه بسا دسته های دیگری نیز وجود داشتند، به همراه دشمنانشان، ملکور و عده ای ارواح متحد او از جمله خدمتگزار وفادارش سارون و مایار سهمگینی که آنها را بالروگ می نامیدند به آردا هبوط نمودند.