خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاچه ها، رودخانه ها (برگه 5)

دریاچه ها، رودخانه ها

گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی لبنین)

روودخانه ای طولانی که از مرزهای غربی لبنین در جنوب گوندور به طرف جنوب و خارج از کوهستان سفید جریان داشت. این رودخانه انشعابی از رودخانه‌ی سرنی بود. که در بالای لینهیر به آن متصل شده بود. افسانه می گوید که نیمرودل هنگام خروج از کوهستان سفید و آمدن به سوی جنوب  سواحل این رود را پیموده است.

گلیون (رودخانه ای که مرز شرقی برلیاند را مشخص می کند)

رودخانه ای طولانی در مرز شرقی برلیاند که از گذرگاه لوتلان می گذرد. و سرزمین های تارگلیون و اسیریاند را از برلیاند شرقی جدا می کند.

رود باراندوین

رودی که هابیت‌های شایر آن را «برندی واین» می نامیدند. یک نام الفی برای رودی که از دریاچه ننوئیل واقع در شمال دور سرچشمه می‌گرفت و غرب و جنوب را درمی نوردید تا به دریای سیاه که بر فراز ارین ورن قرار داشت برسد.

رودخانه کلون (رودی که از نان الموت می‌گذشت)

شاخه‌ای از آروس که از ارتفاعات اطراف هیمرینگ سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب غربی سرازیر می‌شد و در مرزهای دوریات به آروس می‌پیوست. جنگل‌های نان الموت در ساحل جنوبی آن قرار داشت.

کله‌بروس (نهر پلکان بارانی)

شاخه‌ای فرعی از رود تی‌گلین که در جنگل بره‌تیل جریان داشت. در طول مسیر کله‌بروس به سمت جنوب و آبکند تی‌گلین، چندین آبشار داشت که هوا را با پاشش زیبایی از آب پر می‌کردند. (نام کله‌بروس به معنی پاشش نقره است) پلی چوبی بر روی کله‌بروس در مکانی که به علت آبشارها دیمروست یا پلکان بارانی نامیده می‌شد؛ قرار داشت.

نام دیمروست زمانی که نیه‌نور قصد عبور از کله‌بروس را داشت عوض شد. زمانی که نیه‌نور به پل که چشم انداز وسیعی از آبکند تی‌گلین در سمت جنوب و غرب داشت؛ رسید، تصویری از تقدیرش بر او آشکار شد. (او قرار بود در آب‌های تی‌گلین بمیرد) لرزش ناگهای که به او دست داد نام جدیدی به کله‌بروس داد: آب‌های لرزاننده