خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دریاچه ها، رودخانه ها (برگه 4)

دریاچه ها، رودخانه ها

کیبیل نالا (نامی که دورف ها به رودخانه ی سیلورلود دادند)

“آب های خلد زارام تاریک است و چشمه های کیبیل نالا سرد است”

سخنان گیملی، یاران حلقه کتاب دوم ، فصل سفر حلقه به سوی جنوب.

نامی دورفی برای رودخانه ای که از میان لورین عبور می کند که الف ها به آن کلبرانت و انسان ها به آن سیلورلود میگویند . که از دریاچه ی آبگین اسرار آمیز سرچشمه می گیرد ( که دورف ها به این دریاچه، خلد زارام می گویند؛ از این رو این سخن گیملی در بالا نقل قول شده است.)

“کیبیل” یکی از چند کلمه‌ای است که در زبان دورف ها به معنی نقره است. ( زیراک در کلمه ی زیراگ زگیل به معنی این فلز است). معنی “نالا” در زبان خوزدول به طور یقین معلوم نیست. ولی تالکین پیشنهاد کرده که این کلمه می تواند به معنی “راه” یا “مسیر” باشد؛ همینطور این کلمه می تواند از زبان الفی مشتق شده باشد. ریشه ای نام رودخانه احتمالا به فعالیت های دورف ها بر میگردد، نکاتی در جلد هفتم تاریخ سرزمین میانه در مورد این وجود دارد که دورف ها در این رودخانه، مقادیری نقره پیدا کردند.

خلد-زارام (دریاچه ی آبگین سوسو زننده)

دریاچه ی سوسو زننده ای که در دره ای در شرق کوه های مه آلود قرار داشت . وقتی که کسی به آن نگاه میکرد ، نور ستاره هایی که بر روی سطح آن بازتاب می شدند را می دید . دورین بی مرگ این مکان را برای ساختن خزد-دوم انتخاب کرد .

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی

در دشت های سبز لبه نین!”

سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹، آخرین رایزنی

رودخانه ی کوچکی یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بودند؛ کمی در غرب میناس تریت سرازیر می شد. کلوس ریزابه ای بود که به سیریت ، رودخانه ای بزرگتر می پیوست . هر چند جزئیات جغرافیایی آن کمی نامشخص است . نقشه ی کوچک مقیاس در ارباب حلقه ها نشان می دهد که سیریت به سمت شرق جریان داشته ، ولی نقشه ی بزرگ مقیاس پستی و یلندی های گوندور نشان میدهد که  به سمت غرب جریان داشته است . همچنین بنا بر اشاره ی مختصری در داستان های ناتمام ، کلوس نخستین رودخانه در شرق رود گیل رین است ؛ که آن منطبق با نقشه ی بزرگ  مقیاس است . ضمنا” نام رودخانه در آن نقشه ‘Kelos’ ترجمه شده است ، به جای ‘Celos’ . ولی تلفظ آنها در هر دو یکسان است .

رودخانه کیریل (رودخانه کوچکی در لامدون غربی)

شاخه کوتاهی از رود رینگولو. کیریل از کوهستان سفید در لامدون غربی و در حدود بیست مایلی شرق تنگه تارلانگ سرچشمه می گیرد، سپس به سمت جنوب جریان یافته تا به رینگولو بپیوندد.

این املا شکل متاخر نام این رودخانه است که در ارباب حلقه ها به کار رفته است. در بسیاری از ویراست های قدیمی در نقشه بزرگی که در ابتدای کتاب پنجم داده شده است نام این رود خانه به صورت kiril آمده که نشان دهنده شکل صحیح تلفظ آن است.

رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه ای که از برلیاند شمالی سرچشمه می گرفت. جایی که از غرب ایورین فاصله‌ی زیادی نداشت، جایی که سرچمه های ناروگ قرار داشت. دو رودخانه به طرف جنوب جریان داشتند و در حدود صد مایل ، تا جایی که رود خانه‌ی گلینگلیت به طرف غرب یعنی نارگ تغییر جهت می داد ، در یک خط موازی حرکت می کردند.

در جنوب ، در نقطه ای که گلینگلیت به نارگ برخورد می کرد ، عبور از آن رودخانه‌ی بزرگتر غیر ممکن شد. بنابراین الف های نورگوتروند قبل از آن که بتوانند به طرف غرب سفر کنند ، مجبور شدند به طرف شمال و به طرف جریان داخلی گینگلیت مهاجرت کنند. این رویداد در قبل از روز هایی رخ داد که آنها آن پل بی دوام را بر روی ناروگ ساختند. آخرین نبرد الف های نارگوتروند در دشت های توم هالاد رخ داد. سرزمینی که در میان مسیر های ناروگ و گینگلیت قرار داشت.