خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مکان های دیگر (برگه 8)

مکان های دیگر

کارخوست (یکی از برج‌های محافظ دروازه سیاه)

یکی از دو برج بلندی که در دو سوی مورانون (دروازه سیاه موردور) قرار داشتند و با نام «برج‌های دندانی» یا «دندان‌های موردور» شناخته می‌شدند. کارخوست و برج همراهش نارخوست در اصل ساخته گوندوری ها بودند، اما در اواخر دوران سوم مدت‌ها بود که گوندوری ها آن‌ها را ترک کرده بودند. زمانی که سائرون به سرزمین سیاهش بازگشت، کارخوست و نارخوست را بازسازی و تجهیز کرد تا از مرزهایش در برابر همان مردمی که آن‌ها را ساخته بودند محافظت کند.

کارخوست در سمت شرقی مورانون قرار داشت. نام آن به معنی« دژ دندانی» از دو جزء سینداری تشکیل شده است : «کارخ» به معنی دندان و «اوست» به معنی دژ

خم شمالی (اولین خمیدگی در مسیر آندوین)

هنگامی ‌که آندوین از انتهای جنوبی دشت کله‌برانت عبور می‌کرد و به سمت بخش‌های شمالی روهان جریان می‌یافت، ناگهان در مسیر خود، به سمت غرب پیچ می‌خورد و به سمت رودخانه‌ی لیم‌لایت جاری می‌شد. این یکی از دو خمیدگی شبیه به هم است که با نام «خم» شناخته می‌شود و طبیعتاً این مورد با نام خم شمالی شناخته می‌شود.

جاده‌ی شمال-جنوب (جاده‌ای باستانی بین پادشاهی شمال و جنوب)

جاده‌ای به جا مانده از دوران دوم، پادشاهی شمالی آرنور را به پادشاهی جنوبی گوندور متصل می‌ساخت. جاده در اصل از فورنوست در دوردست‌های شمال آغاز می‌شد و هزاران فرسنگ به سوی جنوب در دل اریادور پیش می‌رفت، و سپس از میان شکاف کالن‌آردون و زمین‌هایی که بعدها روهان نام گرفت، می‌گذشت. زمان جنگ حلقه، بخش زیادی از این جاده به ویرانه تبدیل شده بود گرچه هنوز در بخشی که با نام «راه سبز» شناخته می‌شد قابل استفاده بود.