خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مکان های دیگر (برگه 6)

مکان های دیگر

دروازه های موردور (دروازه‌ی سیاه سارون)

یک اصطلاح برای مسیر حفاظت شده ای که در سمت شمال غربی موردور قرار داشت. و دروازه‌ی سیاهی که از آن پشتیبانی می کرد. دروازه ها به یک شیار تنگ باز می شدند. به نام آدون. که به شدت پدافند پذیر بودند. قطعا در طول تاریخ ارتش آخرین اتحاد ، تنها ارتشی بود که توانست از آن دروازه عبور کند.

دروازه‌ی نولدور

گذر گاهی در کوهستان که میان قسمت شمالی نرواست و هیتلوم قرار داشت. توسط نولدور ساخته شده بود. کسی که در اولین سالهای دوره‌ی اول از تورگن پیروی کرد. پس از عزیمت تورگن به گوندولین ، دروازه ناپدید شد ولی دوباره پیدا شد و سالها بعد تور از آن برای فرار از سرزمین های احاطه شده توسط هیتلوم استفاده کرد.

دروازه‌ی مردگان (دروازه ای که به قسمت زیرین کوهستان ارواح منتهی می شد)

تاقی سیاه و شوم که از جاده ای که به مسیر های مردگان در زیر دویموربرگ، کوهستان ارواح می‌رسید، محافظت می کرد. اشباح عهد شکنان بعد از آن که به خاطر وفا نکردن به عهدشان، به نفرین ایزیلدور گرفتار شدند، آن گذرگاه ها را به تسخیر خود درآوردند. در تمام دوره‌ی سوم ، دروازه بر روی انسان های فانی بسته شد. در تمام آن دوران تنها یک نفر جرات کرد که از آن مسیر عبور کند. او بالدور از روهان بود که از آن پس ناپدید شد. تنها در پایان دوره‌ی سوم  ، همان طور که در پیشگویی ها آمده بود ، آراگورن توانست از آن مسیر عبور کند و به مرده ها اجازه دهد که به پیمانشان عمل کنند. تالکین قصد نداشت در کتاب ارباب حلقه ها از اصطلاح دروازه‌ی مردگان استفاده کند. و آن را به در مردگان تصحیح کرده بود. اما این تغییر تا سالها بعد در این کتاب اعمال نشد. بنابراین در ویرایش های اولیه‌ی این کتاب، به جای اصطلاح “در مردگان” ، “دروازه‌ی مردگان” قرار داشت.

دروازه‌ی سنگی (دومین دروازه‌ی گوندولین)

جاده ای که به سمت اورفالخ اخور می رفت ، دره ای تنگ که از میان کوه های دربرگیرنده می گذشت و به گوندولین می رسید ، توسط یک دروازه‌ی چوبی بسته شده بود. از آنجا مسیر شیب دار شده و حدودا ۲.۸ کیلومتر به طرف بالا می رفت ، تا زمانی که به دومین دروازه‌ی گوندولین می رسید. دروازه شامل دیواری بود که سرتاسر دره را پوشش میداد. در آن  ،گذرگاهی منحنی شکل قرار داشت که توسط یک سنگ سیاه و بسیار بزرگی بسته شده بود. علی رغم ظاهر فریبنده اش ، این سنگ بزرگ تنها با یک لمس کوچک باز می شد. در طرف دیگر دروازه‌ی سنگی ، برج هایی بنا شده بودند. در هر کدام از آنها یک سرباز الف که یک شنل خاکستری پوشیده بود قرار داشت.

دروازه‌ی فولادی (آخرین دفاع گوندولین)

آخرین دروازه از ۷ دروازه‌ی گوندولین . این دروازه به عنوان آخرین دفاع ، قرن ها پس از ساخت آن ۶ دروازه‌ی دیگر و پس از فاجعه‌ی نبرد اشک‌های بی‌شمار ساخته شد. اگرچه به نظر می رسید دشمن نمی تواند به آن نفوذ کند ، اما نهایتا دروازه نتوانست مانع سقوط گوندولین شود.