خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 26)

مناطق و سرزمین ها

هارادویت (مناطق جنوب سرزمین میانه)

سرزمینها و مناطقی در جنوب گوندور و موردور. این نام از نام مردمی که در آن سرزمینها زندگی میکردند گرفته شده است و اگر بخواهیم آن را ادبی ترجمه کنیم معنایی شبیه به “مردان جنوبی” خواهد داشت. در کارهای تالکین با ارجاعات کمی به هارادویت مواجه میشویم و لذا از مرزها و گستره این سرزمین اطلاع درستی نداریم. احتمال دارد که این نام، نامی کلی برای سرزمین گسترده ای باشد که هاراد نیز در آن قرار داشته است. به هر حال، بیشتر همین ارجاعات معدود نیز به سرزمینهایی اشاره دارد که حول اومبار قرار داشته اند.

هاراد (سرزمین های جنوب سرزمین میانه)

نامی که به سرزمین های وسیع و تفتیده جنوب گوندور و موردور داده شده بود. مردم هاراد که هارادریم نامیده میشدند، از دیرباز دشمنان مردان گوندور و در زمان جنگ حلقه متحدان سارون بودند.