خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سرزمین‌های غربی سرزمین میانه (سرزمین‌های شمال غربی سرزمین میانه)

سرزمین‌های غربی سرزمین میانه (سرزمین‌های شمال غربی سرزمین میانه)

عبارتی با معنایی که چندان مشخص نیست. ظاهراً به تمام منطقه‌ی شمال غربی سرزمین میانه اشاره دارد ولی شاید به شکل اسمی مشخص‌تر برای اریادور به کار برود.

درباره اله سار