خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بله‌ریاند غربی (سرزمین‌های غربی سیریون)

بله‌ریاند غربی (سرزمین‌های غربی سیریون)

سرزمین‌های بله‌ریاند که در غرب رود سیریون واقع بودند و بیشتر تحت حاکمیت فینرود فلاگوند در نارگوتروند و کیردانِ کشتی‌ساز در فالاس قرار داشتند.