خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 3)

کوه ها و تپه ها

آمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)

تپه شنوایی قرینه آمون هن، تپه بینایی، بود. این تپه در امین مویل در ساحل شرقی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس قرار داشت. زمانی قرن ها پیش از جنگ حلقه، این منطقه بخشی از مرزهای شمالی گوندور بود.

آمون لانک (تپه زیر دول گولدور)

تپه ای در بخش های جنوبی سبز بیشه بزرگ. پس از گذشت یک هزاره از دوران سوم، سائورون به آمون لانک آمد و دژی در آنجا بنا کرد. قلعه به همراه تپه از آن پس دول گولدور و بیشه ای که قلعه در آن واقع بود میرک وود (سیاه بیشه) نام گرفت.

آمون هن (تپه بینایی)

تپه بیایی در ساحل غربی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس و در نزدیکی مرزهای شمالی گوندور قرار داشت. در دامنه های این تپه بود که یاران حلقه از هم جدا شدند و فردو به همراه سم به تنهایی سفرشان را به سمت موردور آغاز کردند.

آمون اتیر (تپه جاسوسان نارگوتروند)

تپه ای که توسط مردم فینرود در دشت پهناور تالات دیرنن در یک فرسخی (حدود سه مایل) شرق دروازه های نارگوتروند و بر فراز رودخانه ناروگ ساخته شد. با گذشت سالیان درختانی در جناحین آن روییدند اما از روی قله آن، دیدبانان نارگوتروند می توانستند با دید الفی خود زمین های اطراف را زیر نظر بگیرند. به این ترتیب این تپه، آمون اتیر به معنای تپه جاسوسان نامیده شد.

پس از غارت نارگوتروند، تپه همچنان پا بر جا بود و در این مکان بود که نیه نور به گلائورونگ اژدها برخورد. دشت را مهی غلیظ از بخار متعفن اژدها فرا گرفته بود و تنها بالای تپه از مه خارج بود. گلائورونگ طلسم فراموشی قدرتمندی را بر نیه نور انداخت و محافظ او مابلونگ ، دختر را در آن شرایط پیدا کرد. مابلونگ او را از تپه به سمت شمال هدایت کرد اما در مرزهای دوریات نیه نور گم شد و بعدها از طلسم اژدها نتایج پلیدی پدید آمد.