خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - الف ها (برگه 30)

الف ها

گالادریم (الف های سیلوان لورین)

مردم درختی؛ الفهای سرزمین (لورین)، که در اواخر دوران سوم توسط گالادریل و کلبورن اداره می شد.

گالاذریل (نامی کمیاب برای گالادریل)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
خاندان: خاندان فینارفین
تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد)
معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان)
نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن
لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین

لقبی اشتباه . مهجور برای گالادریل پس از اینکه بانوی لورین شد که به معنای تاج گل بود. با توجه به اینکه مقر بانوی گالادریم در کاراس گالادون بود، طبیعتا نام او با واژه الفی galadh که به معنای درخت است اشتباه گرفته می شد؛ با این وجود به کارگیری این کلمه اشتباه بود چرا که نام حقیقی او گلادریل بر گرفته از واژه Galad یا درخشنده است و تلفظ غلط آن گلاذریل هیچگاه در لورین به کار برده نشد.

گالادون (پدر کلبورن)

الفی نجیب زاده از دوریات، فرزند المو و طبیعتا برادر زاده تینگول. چیز زیادی در مورد او ثبت نشده است، البته به استثنای اینکه او پدر کلبورن بود که بعد ها ارباب لورین شد.