خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - الف ها (برگه 10)

الف ها

کله‌بورن (ارباب لورین)

الفی اهل دوریات که پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، با گالادریل دختر فینارفین ملاقات کرد و با او ازدواج نمود. آن‌ها در دوران سوم ارباب و بانوی لورین شدند.[۱][۱] وقتی گالادریل در پایان دوران سوم به غرب رفت، کله‌بورن در سرزمین میانه باقی ماند. وی مدتی در لورین ماند اما بعد از آن به ریوندل رفت، جایی که هنوز پسران الروند باقی مانده بودند. این آخرین چیزی است که از اون میدانیم. ممکن است او در نهایت به دنبال گالادریل به غرب رفته باشد.

کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

چهارمین پسر فئانور که در تارگلیون در شرق بلریاند سکنی گزید. او در حمله پسران فئانور به منه گروت کشته شد.

نومین (نام مردمان فینرود)

بئور و مردمانش اولین کسان از آدمیان بودند که از کوهستان آبی گذشتند و به یکی از الدار برخورد کردند. نزدیک سرچشمه‌ی رود تالوس، شاه فینرود، که در دورترین سرزمین‌های شرقی سفر می‌کرد آن‌ها را شناسایی کرد. آدمیان، پیش از این، به الف‌های آواری برخورده بودند اما فینرود، اولین الف برین بود که ایشان دیدند و آدمیان نخست چنان متحیر شده بودند که او را یکی از والار گرفتند. وقتی او حقیقت را به آنان گفت و به علاوه چیزهای دیگر، آنان نام نوم که معنی حکمت را می‌دهد به فینرود دادند و مردمانش را نومین به معنای خردمند نامیدند.

این که کلمه‌ی نومین برای اشاره به کدام الف‌ها به کار می‌رفت کمی نامشخص است. سیلماریلیون تنها می‌گوید که این نام را به مردم فینرود داده بودند[۱] و همین مطلب تفسیرهای زیادی را در بردارد. ممکن است معنی آن تمام الدار از بلریاند باشد یا فقط خود نولدور یا فقط الف‌های نارگوتروند که فرمانروایی آن‌ها بر عهده‌ی فینرود بود. هرچند با توجه متن و شباهت بین دو نام، به نظر می‌رسد که به الف‌های نولدور اشاره می‌شود.[۱] ۱-سیلماریلیون – حدیث آمدن آدمیان به غرب

نوم (لقبی به معنای خرد)

خردمند، نامی ا‌ست که آدم‌های بئور به فین‌رود فلاگوند داده بودند.

نولدورِ اره‌گیون (صنعت‌کاران هولین)

اصلیت اره‌گیون کاملاً مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که اساساً توسط گالادریل و کله‌بورن و طی قرن هشتم دوران دوم سامان داده شدند. الف‌های دیگری جز نولدور  نیز در آن سرزمین بودند ولی مردم نولدور بودند که علاقه‌ی عمیقی به صنعت آهنگری داشتند و دوستی شگفت‌انگیزی بین نولدور اره‌گیون و دورف‌های خزد-دوم که در همان نزدیکی بود برقرار شد.

سرزمین جدید، بیش از ششصد سال در سایه‌ی غربی کوه‌های مه‌آلود در آرامش و صلح قرار داشت. پس از آن، فرد قدرتمندی که خود را آناتار می‌نامید به اره‌گیون آمد. گالادریل دوستی او را رد کرد اما او دانشی عظیم داشت و تأثیر وی بر جواهرسازان خصوصاً کله‌بریمبور نوه‌ی پسری فئانور بیشتر شد. این زمان، گالادریل و کله‌بورن به سمت شرق کوچیدند و سرزمینی را سامان بخشیدند که لورین نام گرفت و کله‌بریمبور پادشاه اره‌گیون گشت.

زیر نظر و راهنمایی‌های آناتار، جواهرسازان گوایت- ای- میرداین ساخت حلقه‌های قدرت را آغاز کردند. از این حلقه‌ها، سه تای آنان بدون تأثیر از آناتار و بی‌خبر از وی، ساخته شد و زمانی که الف‌ها کشف کردند که راهنمای آنان خود سائورون است، قصد کردند تا از تأثیر حلقه‌ی یگانه بر روی آنان جلوگیری کنند. سائورون که فاش شدن هویتش خشمگین شده بود نیروهای خود را برای جنگ به اریادور فرستاد؛ اره‌گیون را درهم کوبید و پایان کار همه‌ی مردمان آن قلمرو را رقم زد.