خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - الف ها (برگه 20)

الف ها

ایتیلبور (پدر سایروس)

الف ناندوری، پدر سایروس دوریاتی. جزئیات زندگی ایتیلبور مشخص نیست. پسرش مهاجری بود که بعد از اولین جنگ بلریاند بدنبال حمایت تینگول آمده بود. به نظر میرسد ایتیلبور در آن نبرد جنگیده بود، اما سرنوشت او نامشخص است. ممکن است او در کنار فرمانروایش دنه تور در آمون ارب از پا در آمده باشد، یا به همراه پسرش به دوریات مهاجرت کرده یا حتی شاید در اوسیریاند باقی مانده باشد.

اینگوه (شاه مهین الفها)

فرمانروای وانیار، که بعنوان شاه مهین تمام الفها شناخته می شد. در تانیکوئتیل و زیر تالارهای مانوه زندگی می کند.

اینگلوریون (لقب گیلدور)

“من گیلدور هستم … گیلدور اینگلوریون از خاندان فینرود.”

(یاران حلقه I – ۳ سه همسفر)

لقبی که گیلدور در هنگام ملاقاتش با فرودو در شایر به خودش داد. اینگلوریون به معنای “پسر اینگلور” است.

باید اشاره کرد که گیلدور الف خیلی مهمی بود، زیرا زمانی که این داستان نوشته میشد، اینگلور نام شاهزاده الفی بود که در سیلماریلیون “فینرود” نام دارد و فینرود نام پدرش (فینارفین در سیلماریلیون) بود. به این معنی که گیلدور الفی نجیبزاده و در حقیقت پسر بنیانگذار نارگوتروند است.

اینکه واقعا تالکین چنین قصدی داشته معلوم نیست زیرا در سیلماریلیون به صراحت گفته شده فینرود(یا اینگلور در این متن) همسر و فرزندی نداشته، که با ادعای گیلدور در تضاد است. و یا شاید تالکین بدون هیچ قصدی از این نام دو بار استفاده کرده است(همانند گلورفیندل).

ایندیس (همسر دوم فینوه)

الف وانیاری و همسر دوم فینوه پس از مرگ میریل سرینده. مادر فینگولفین و فینارفین.