خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - الف‌های جنگلی (الف‌هایی که در جنگل‌های سرزمین میانه زندگی‌ می‌کردند)

الف‌های جنگلی (الف‌هایی که در جنگل‌های سرزمین میانه زندگی‌ می‌کردند)

الف‌های سیلوان که در جنگل‌های سرزمین میانه زندگی می‌کردند و مخصوصاً تحت حکومت ترندوییل بودند در بخش‌های شمالی سیاه‌بیشه سکنا گزیده بودند.

درباره اله سار